ATMINTINĖ STUDENTUI

STUDIJŲ GRAFIKAS

Studijų grafikas- tai aukštosios mokyklos dokumentas, sudaromas vieniems studijų metams. Jame skelbiami studijų terminai: rudens ir pavasario semestro , mokomųjų, profesinių ir baigiamųjų praktikų laikotarpiai, egzaminų sesijos, atostogų datos.

 Nuolatinių ir ištęstinių studijų paskaitų tvarkaraščiai skelbiami čia. 

EGZAMINŲ SESIJA

Egzaminų sesija - studijuotų dalykų galutinių atsiskaitymų laikotarpis, kurio metu vertinamos visos studento studijuojant dalyką įgytos žinios ir gebėjimai. Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai jis per semestrą yra įvykdęs studijuotų dalykų numatytus tarpinio vertinimo reikalavimus ir užduotis.

Egzaminų sesijos tvarkaraščiai skelbiami aukštosios mokyklos internetiniame puslapyje likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki sesijos pradžios.

Egzaminų tvarkaraščiai skelbiami čia.

PRAKTIKA

Praktika - tai studijų programoje numatyta privaloma dalis, kurios metu studento žinios išbandomos ir tobulinamos praktine profesine veikla. Praktika atliekama Lietuvos ar užsienio organizacijoje. Praktikos organizavimą reglamentuoja patvirtinti Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos "Studentų praktikos vadovai": 

BAIGIAMASIS DARBAS IR VERTINIMAS

Studentų pasiektų programų studijų rezultatų vertinimo, kurio pagrindu suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas Švietimo ir mokslo ministerijoje įregistruotas profesinio bakalauro diplomas, organizavimo principus bei baigiamojo darbo rengimo metodinius nurodymus nustato "Studijų programų studentų įgytų kompetencijų baigiamojo vertinimo vadovas":

KURSINIS DARBAS (PROJEKTAS)

Kursinio darbo (projekto) rengimas ir gynimas - svarbus savarankiškų studijų elementas. Jei studijų programoje numatyta, tai kursinis darbas ar projektas, jis yra privaloma tos studijų programos dalis. Kursinio darbo parengimas ir gynimas - svarbus savarankiškų studijų elementas. Kursinių darbų ir projektų rengimo metodinius nurodymus bei vertinimo, organizavimo principus nustato "Kursinio darbo vadovas":

SAVARANKIŠKAS DARBAS

Savarankiškas darbas - tai studentų savarankiškos studijos, vadovaujamos dėstytojo. Studento savarankiškas darbas - tai studento mokymasis pagal dėstytojų pateiktas užduotis ir nurodytą literatūrą be tiesioginės dėstytojų priežiūros. Studentų savarankišką darbą (mokymąsi) sudaro pasirengimas seminarams, laboratoriniams darbams, kontroliniams darbams, įskaitoms ir egzaminams, individualių ir grupinių savarankiškų užduočių atlikimas, savarankiškas mokslinis tiriamasis darbas, referatų, baigiamųjų profesinio bakalauro darbų ar projektų rengimas. Savarankiškas mokymasis ir jo organizavimas aprašomas "Savarankiško darbo vadovas":

DALYKO STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMAS

Dalyko studijų rezultatų vertinimas yra studijų proceso dalis. Dalyko studijų rezultatų vertinimas atliekamas viso semestro ir egzaminų sesijos metu. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Egzaminų sesijos metu taikoma studijų rezultatų vertinimo forma - egzaminas ar įskaita (projektas).

Semestro pradžioje dėstytojas informuoja ir tradiciniu, ir nuotoliniu būdu (pagal individualų studijų planą) studijuojančius studentus apie aukštojoje mokykloje studentų pasiektų dalyko studijų rezultatų vertinimo tvarką išdėstydamas detalią dalyko programą, laukiamus studijų rezultatus, konkrečią dėstomojo dalyko studijų rezultatų vertinimo struktūrą (tarpinių atsiskaitymų įtaką galutiniam pažymiui), vertinimo kriterijus ir reikalavimus. Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų semestrą taikomas kaupiamasis vertinimas.

STUDIJOS NUOTOLINIU BŪDU

Pateikus prašymą ir priežastį pagrindžiančius dokumentus (darbo grafikas, medicininė pažyma ir kt.) per einamojo semestro pirmą mėnesį studijų programų vadovui, studentui gali būti leista studijuoti tik nuotoliniu būdu, bet neilgiau iki semestro pabaigos.

Studijos vyksta virtualioje mokymosi aplinkoje "Moodle", kurioje talpinama mokomoji medžiaga, atliekamos užduotys, interaktyviai bendraujama su bendramoksliais ir dėstytojais.

Daugiau apie studijas nuotoliniu būdu.

Daugiau apie nuotolinę virtualią "Moodle" mokymosi aplinką.

STUDIJOS PAGAL INDIVIDUALŲ STUDIJŲ PLANĄ

Individualus studijų planas - studento prašymu ir studijų programos vadovo sutikimu nustatomas studijuojamų dalykų ir jų atsiskaitymo individualus išdėstymas semestro metu.

Į individualų studijų planą turi būti įtraukti visi studijuojamos studijų programos privalomieji studijų dalykai. Studentas papildomai gali pasirinkti studijų dalykus ir iš kitų TTVAM studijų programų. Tokiu atveju studentas rašo prašymą studijų programų vadovui dėl leidimo pasirinkti papildomus studijų dalykus. Prašyme turi būti nurodoma, kokį studijų dalyką ir iš kokios TTVAM studijų programos studentas ketina papildomai studijuoti. Už papildomai studijuojamus studijų dalykus studentas moka TTVAM nustatytą studijų kainą už dalyko kreditus.

STUDIJŲ MOBILUMAS

ERASMUS+ PROGRAMA

Erasmus+ programa remia ir skatina studentų bei absolventų, dėstytojų ir administracijos personalo mobilumą bei daugiašalį bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo institucijų tarpusavyje ir su verslo įmonėmis bei kitomis organizacijomis. Erasmus+ studijų mainų programa studentams suteikia galimybę studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje, susipažįstant su naujomis kultūromis, įgyjant tarptautinės patirties.

Erasmus+ programą kuruoja Dovilė Pupinienė.

Erasmus+ paraišką galite rasti čia.

Daugiau apie Erasmus+ programą.

ERASMUS + PRAKTIKA UŽSIENYJE

Erasmus+ praktika skirta profesinės veiklos praktikos atlikimui užsienyje įgyjant tarptautinės profesinės patirties. Profesinės veiklos praktikos trukmė 6 savaitės/260 valandų, iš kurių 236 valandos yra skirtos praktiniam darbui bei 24 valandos skirtos ataskaitos rengimui.

Nuosekli Erasmus+ praktikos atmintinė:

Erasmus+ programą kuruoja Dovilė Pupinienė.

Erasmus+ paraišką galite rasti čia.

Daugiau apie Erasmus+ programą.

APELIACIJA

Apeliacija - studento (apelianto) raštu pateiktas skundas raštu dėl žinių įvertinimo balo ar žinių vertinimo procedūrų pažeidimų. Studijuojantis asmuo turi teisę pateikti apeliacijas dėl žinių įvertinimo balo, žinių vertinimo procedūrų pažeidimų ar nuobaudų jam skyrimo ginčijimo.Apeliacijos nagrinėjamos pagal "Apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo tvarką":

- Apeliantas (studentas), nesutinkantis su sesijos rezultatų vertinimu, nuobaudos skyrimu ar šalinimu iš Aukštosios mokyklos, turi teisę ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo rezultato paskelbimo ar nuobaudos paskelbimo, raštu kreiptis į Aukštosios mokyklos ginčų nagrinėjimo komisiją, pateikiant prašymą raštu Infocentrui (TTVAM, Laisvės pr. 58, Vilnius) arba elektroniniu paštu infocentras@ttvam.lt.

- Apeliantas (studentas) turi teisę per 24 val. paduoti apeliaciją dėl baigiamųjų darbų gynimo procedūros pažeidimų pateikiant prašymą raštu Infocentrui (TTVAM, Laisvės pr. 58, Vilnius) arba elektroniniu paštu infocentras@ttvam.lt. Apeliacijos dėl baigiamojo darbo gynimo įvertinimo nenagrinėjamos.

NUOBAUDOS IR AKADEMINIS SĄŽININGUMAS

Nuobaudos ir akademinis sąžiningumas. Studentams, pažeidusiems "Studijų nuostatus", gali būti skiriamos nuobaudos: pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas, šalinimas iš Aukštosios mokyklos.

Studentai už nusirašinėjimą, plagijavimą, neleistinų priemonių naudojimą ar kitokį nesąžiningą elgesį bet kuriuo baigiamojo vertinimo proceso metu yra šalinami iš Aukštosios mokyklos. Jiems Aukštosios mokyklos direktoriaus įsakymu gali būti leidžiama ginti kitą baigiamąjį darbą ne anksčiau kaip po vienerių metų.

AKADEMINĖ SKOLA

Akademinė skola - egzaminų sesijos metu neišlaikytas egzaminas (įskaita), neatvykimas į egzaminą (įskaitą) egzaminų sesijos metu be pateisinamos priežasties, nepatvirtintas ar nustatyta tvarka neužregistruotas ir/ar neapgintas kursinis darbas (ar kursinis projektas), neparengta ir nustatyta tvarka neužregistruota ir/ar neapginta praktikos ataskaita.

Studentas, neišlaikęs egzamino ar įskaitos, turi teisę šį atsiskaitymą vieną kartą nemokamai pakartoti, todėl kiekvieną sesiją skelbiama tos sesijos dalykų nemokamo pakartotino laikymo savaitė. Nemokamos pakartotino laikymo galimybės neturi studentai, pašalinti iš egzamino (įskaitos) dėl nesąžiningumo ar etikos normų pažeidimo. Studentai, nelaikę egzamino (įskaitos) per nemokamo laikymo savaitę, nemokamos laikymo galimybės netenka. Vėliau studentas akademinę skolą likviduoja "Studijų nuostatuose" numatyta tvarka. 

STUDIJŲ REZULTATŲ ĮSKAITYMAS

Asmenims, baigusiems, studijavusiems arba studijuojantiems Lietuvos ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose pagal aukštojo mokslo studijų programas ir norintiems tęsti studijas pagal tas pačias arba kitas studijų programas, galima kreiptis į aukštosios mokyklos vadovybę su prašymu įskaityti jų ankstesnių studijų rezultatus.

SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMAS

Vienkartinės skatinamosios stipendijos skiriamos po kiekvienos egzaminų sesijos, jeigu pažangumo vidurkis yra 9,7 ar daugiau.

Daugiau apie skatinamąsias stipendijas:

STUDIJŲ KAINOS KOMPENSAVIMAS

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų studentams, pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi Lietuvos aukštojoje mokykloje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo:

 STUDIJŲ STIPENDIJOS

Studijų stipendija yra skiriama visų pakopų studentams, kurie LAMA BPO vykdomo priėmimo metu įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su aukščiausiais konkursiniais balais. Studijų stipendija yra skiriama visam studijų laikotarpiui. Studijų stipendijos dydis per metus yra lygus studijų programos, į kurią įstojo studentas, norminės kainos dydžiui.

Studijų stipendijas administruoja Valstybinis studijų fondas.

SOCIALINĖS STIPENDIJOS

Studentams LR Vyriausybės nustatyta tvarka iš valstybės biudžeto lėšų gali būti mokamos socialinės stipendijos.

Socialines stipendijas skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas.

VALSTYBĖS REMIAMOS PASKOLOS

Studentai gali skolintis iš bankų lengvatinėmis sąlygomis su valstybės garantija. Valstybės remiamos paskolos teikiamos studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms, dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

Valstybės remiamas paskolas administruoja Valstybinis studijų fondas.

PARAMA UŽSIENIO LIETUVIAMS

Užsienio lietuviai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose, gali pretenduoti gauti paramą: stipendiją ir/ar socialinę išmoką.

Paramą užsienio lietuviams administruoja Valstybinis studijų fondas.

PARAMA STUDENTAMS SU NEGALIA

· Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiama finansinė pagalba

Finansinė pagalba teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ir turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, pirmą kartą studijuoja pagal pirmosios pakopos profesinio bakalauro studijų programą ir neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Finansinę pagalbą studentams su negalia koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

· Valstybinio studijų fondo teikiama finansinė parama (Tikslinė išmoka)

Tikslines išmokas turi teisę gauti Lietuvos Respublikos arba kitų valstybių piliečiai ir asmenis be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ir turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, pirmą kartą studijuoja aukštojoje mokykloje (išskyrus atvejus, kai studentas su negalia, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą), neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Tikslines išmokas administruoja Valstybinis studijų fondas.