Erasmus+ programa

Daugiau informacijos
erasmus@ttvam.lt

Erasmus+ programa remia ir skatina studentų bei absolventų, dėstytojų ir administracijos personalo mobilumą bei daugiašalį bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo institucijų tarpusavyje ir su verslo įmonėmis bei kitomis organizacijomis.

Plačiau apie Erasmus+ programos galimybes:

 • Studentams: studijos ir praktika
 • Personalui: dėstymo vizitai ir mokymosi vizitai

Studijos

Erasmus studijų metu studentas turi galimybę: 

 • tobulinti užsienio kalbos gebėjimus;

 • susipažinti su studijuojamos specialybės niuansais užsienio šalyje;

 • pažinti kitą kultūrą;

 • sustiprinti pasitikėjimą savimi;

 • užmegzti naujų kontaktų.

Užsienyje išlaikyti egzaminai įskaitomi TTVAM.

Erasmus stipendiją studijoms gali gauti nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai. Studijų užsienyje trukmė: 2-12 mėn.

Svarbu! Erasmus+ programos finansavimą studentas gali gauti iki 12 mėnesių, kuriuos gali skirti studijoms, praktikai studijų metu bei praktikai po studijų baigimo (absolventų praktika).

Kaip pasirinkti aukštąją mokyklą?

Aukštąją mokyklą turite pasirinkti iš sąrašo aukštųjų mokyklų, su kuriomis TTVAM turi sudariusi sutartis dėl studentų mainų.


Renkantis aukštąją mokyklą atkreipkite dėmesį, ar:

 • aukštoji mokykla, kurioje norite studijuoti, gali pasiūlyti studijų dalykus, atitinkančius Jūsų studijų kryptį TTVAM;
 • mokate užsienio kalbą, kuria bus dėstomi dalykai užsienio aukštojoje mokykloje.

Šalių grupė

Programos šalys

Stipendijos studijoms dydis 

1 grupė
Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos didžiausios 

Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija  

520 Eur/mėn.

2 grupė.
Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos vidutinės 

Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija  

520 Eur/mėn. 

3 grupė.
Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos mažiausios
Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija  

450 Eur/mėn. 

Erasmus stipendija skiriama papildomoms mobilumo išlaidoms padengti, t. y. kelionės ir draudimo išlaidoms, prireikus užsienio kalbos mokymuisi ir didesnėms pragyvenimo užsienio šalyje išlaidoms kompensuoti. Stipendija neskiriama visoms studijų užsienyje išlaidoms padengti.

Studijoms į užsienį galima vykti ir su „nuline stipendija“. Tokiu atveju Erasmus stipendija nebus mokama, tačiau bus galima naudotis visomis Erasmus studento teisėmis (nemokamai studijuoti Erasmus partnerinėje institucijoje, naudotis Erasmus kalbų vertinimo ir mokymosi sistema ir kt.).

Pastaba! Studentams iš socialiai remtinų grupių gali būti skirta papildoma 250 EUR/mėn. stipendija (netaikoma specialiųjų poreikių atveju). Prašymas teikiamas TTVAM direktoriui.

Studentai, turintys specialiųjų poreikių, gali gauti papildomą paramą studijoms užsienyje. Vadovaujantis Erasmus+ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas. Šiai paramai gauti paraiškos turi būti teikiamos Švietimo mainų paramos fondui. Daugiau informacijos rasite Fondo tinklalapyje www.erasmus-plius.lt.

Atranka Erasmus studijoms vykdoma du kartus per metus. Rudenį atrenkami studentai studijoms užsienyje einamųjų mokslo metų pavasario semestrui. Pavasarį atrenkami studentai studijoms užsienyje kitų mokslo metų rudens semestrui.

Pagrindiniai atrankos kriterijai:

 • neturi akademinių skolų;

 • studijų rezultatų vidurkis yra ne mažesnis kaip 7 balai;

 • moka užsienio kalbą, kuria planuoja studijuoti partnerinėje aukštojoje mokykloje;

 • turi aiškią ir stiprią motyvaciją;

 • priimančios institucijos siūlomi studijų dalykai atitinka studento studijų kryptį ir lygį.

 • Norėdami dalyvauti konkurse, studentai turi užpildyti ir iki paskelbtame kvietime nurodyto termino pateikti paraišką. Apie atrankos laiką ir rezultatus studentai bus informuoti asmeniškai el. paštu.

Praktika

Tai Erasmus+ programoje dalyvaujančios šalies įmonėje ar organizacijoje atliekama profesinės veiklos praktika, kurios metu studentas turi galimybę:

 • tobulinti darbinius įgūdžius;
 • užmegzti naujų kontaktų.
 • sustiprinti pasitikėjimą savimi;
 • pažinti kitą kultūrą;
 • tobulinti užsienio kalbos gebėjimus;
 • atskleisti profesijai naudingas asmenines savybes;

Erasmus praktika, kuri yra studento studijų sudedamoji dalis, yra pripažįstama ir įskaitoma kaip profesinės veiklos praktika

Erasmus stipendiją praktikai gali gauti nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai. Praktikos trukmė: 2-12 mėn.

Svarbu! Erasmus+ finansavimą studentas gali gauti iki 12 mėnesių, kuriuos gali skirti studijoms, praktikai studijų metu bei praktikai po studijų baigimo (absolventų praktika).

Kaip susirasti praktikos vietą?

Praktikos vietos galima ieškoti bet kurioje įmonėje ar organizacijoje, įsteigtoje Erasmus+ programoje dalyvaujančioje šalyje, nepriklausomai nuo jos dydžio, teisinio statuso ar veiklos sferos, pvz.:

 • valstybinėje ar privačioje įmonėje (įskaitant ir socialines įmones);
 • vietos, regiono ar nacionalinio lygmens viešojoje įstaigoje;
 • diplomatinėje atstovybėje;
 • aukštojo mokslo institucijoje;
 • mokslinių tyrimų institute / centre;
 • švietimo įstaigoje (nuo ikimokyklinio ugdymo iki vidurinio ugdymo, įskaitant ir profesinį rengimą bei suaugusiųjų švietimą);
 • ne pelno organizacijoje, asociacijoje, nevyriausybinėje organizacijoje (NVO) ir kt.

Priimančiąja institucija negali būti:

 • Europos Sąjungos institucijos;
 • organizacijos arba organizacijų padaliniai, administruojantys ES programas.

Praktikos vietos studentai gali ieškoti:

 • savarankiškai;
 • dėstytojų, praktikos vadovo pagalba;
 • įmonėse /organizacijose, kuriose TTVAM studentai yra atlikę praktiką;
 • tarptautinėse duomenų bazėse ar tarpininkaujančių organizacijų pagalba.

Finansavimo sąlygos

Studentams, sėkmingai praėjusiems atranką, mokama Erasmus stipendija, kurios dydis priklauso nuo šalies, į kurią vykstama atlikti praktikos.

Šalių grupė

Programos šalys

Stipendijos studijoms dydis 

1 grupė.
Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos didžiausios  

Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija  

670

Eur/mėn.  

2 grupė.
Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos vidutinės   

Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija  

670 Eur/mėn.  

3 grupė.
Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos mažiausios  

Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija  

600 Eur/mėn.  

Erasmus stipendija skiriama papildomoms mobilumo išlaidoms padengti, t. y. kelionės ir draudimo išlaidoms, prireikus užsienio kalbos mokymuisi ir didesnėms pragyvenimo priimančiojoje šalyje išlaidoms kompensuoti. Stipendija neskiriama visoms praktikos užsienyje išlaidoms padengti.

Praktikai į užsienį galima vykti ir su „nuline stipendija“. Tokiu atveju Erasmus stipendija nebus mokama, tačiau bus galima naudotis visomis Erasmus studento teisėmis (nemokamai naudotis Erasmus kalbų vertinimo ir mokymosi sistema ir kt.).

Pastaba! Studentai, turintys specialiųjų poreikių, gali gauti papildomą paramą praktikai užsienyje. Vadovaujantis Erasmus+ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas. Šiai paramai gauti paraiškos turi būti teikiamos Švietimo mainų paramos fondui. Daugiau informacijos pateikiama Fondo tinklalapyje www.erasmus-plius.lt.

Atranka Erasmus praktikai

Atranka Erasmus praktikai vykdoma du kartus per metus. Lapkričio mėnesį atrenkami studentai vykti praktikai užsienyje nuo kitų metų sausio mėnesio. Kovo mėnesį atrenkami studentai vykti praktikai užsienyje nuo gegužės mėnesio.

Pagrindiniai atrankos kriterijai:

 • neturi akademinių įsiskolinimų;
 • priimančios institucijos pasiūlyta praktikos programa atitinka studijų programos reikalavimus;
 • aiški ir stipri motyvacija atlikti praktiką užsienyje;
 • moka užsienio kalbą, kuri bus darbinė kalba priimančioje institucijoje;
 • studijų rezultatų vidurkis yra ne mažesnis kaip 7 balai.

Norėdami dalyvauti konkurse, studentai turi užpildyti ir iki paskelbtame kvietime nurodyto termino pateikti paraišką. Apie atrankos laiką ir rezultatus studentai bus informuoti asmeniškai el. paštu.

Absolventų praktika

Svarbu! Norintys atlikti absolventų praktiką dokumentus Erasmus koordinatoriui turi pateikti paskutiniame studijų semestre, tačiau sprendimas dėl stipendijos skyrimo priimamas tik sėkmingai baigus studijas (apsigynus baigiamąjį darbą). Absolventų praktika turi būti atlikta per pirmus metus po studijų baigimo.

Dėstymo vizitai

Kas yra Erasmus dėstymo vizitas aukštojo mokslo institucijoje?

Tai laikotarpis, kurį akademinio personalo atstovai gali praleisti Erasmus programoje dalyvaujančioje aukštojo mokslo institucijoje. Tokio vizito metu dėstytojas užsienio aukštojo mokslo institucijoje dėsto paskaitas pagal iš anksto suderintą dėstymo programą, taip pat gali tobulinti dėstomų dalykų kokybę, kartu su partnerinėmis institucijomis aptarti ir inicijuoti/plėtoti akademinį bendradarbiavimą.

Kas gali vykti į Erasmus dėstymo vizitus?

Vykti į dėstymo vizitus gali TTVAM akademinis personalas. To paties dėstytojo dėstymo vizitų skaičius einamaisiais mokslo metais nėra ribojamas.

Kaip susirasti priimančią aukštojo mokslo instituciją?

Erasmus dėstymo vizitui galima vykti į aukštojo mokslo instituciją, su kuria TTVAM yra sudariusi sutartį dėl Erasmus personalo mainų. Su priimančiais padaliniais užsienio aukštojo mokslo institucijoje dėstytojas dėstymo programą ir kitas vizito detales derina savarankiškai.

Kokia Erasmus dėstymo vizito trukmė?

Dėstymo vizito trukmė - nuo 2 dienų iki 2 mėnesių, tačiau atsižvelgiant į TTVAM skiriamą finansavimą, rekomenduojama vizito trukmė - iki 1 savaitės. Ilgesnės nei 1 savaitė trukmės vizitai finansuojami tik esant sutaupytų lėšų.

Minimali dėstymo apimtis - 8 valandos per vieną dėstymo vizito savaitę (arba trumpesnį mobilumo laikotarpį).

Kokios yra Erasmus dėstymo vizito finansavimo sąlygos?

Erasmus lėšomis dengiamos:

1. Pragyvenimo išlaidos (nakvynė ir dienpinigiai), priklausančios nuo šalies, kurioje planuojamas dėstymo vizitas:

Šalių grupė 

Programos šalys 

Pragyvenimo dienos norma 

1 grupė.
Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos didžiausios 

Norvegija, Danija, Liuksemburgas, Islandija, Švedija, Airija, Suomija, Lichtenšteinas.

Šalys partnerės (Regionas Nr. 14) - Farerų salos, Šveicarija, Jungtinė Karalystė.


160 Eur 

2 grupė.
Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos vidutinės 

Nyderlandai Austrija, Belgija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Ispanija, Kipras, Graikija, Malta, Portugalija

Šalys partnerės (Regionas Nr. 5) - Andora, Monakas, San Marinas, Vatikanas.


140 Eur 

3 grupė.
Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos mažiausios 

Slovėnija, Estija, Latvija, Kroatija, Slovakija, Čekija, Turkija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Bulgarija, Lietuva, Serbija, Šiaurės Makedonija. 

120 Eur 

2.  Kelionės išlaidos, kurių dydis nustatomas pagal atstumą nuo Vilniaus iki vizito vietos, remiantis Europos komisijos atstumų skaičiuokle:

Kelionės atstumas

Suma, Eur

10-99 km

20

100-499 km

180

500-1999 km

275

2000-2999 km

360

3000-3999 km

530

4000-7999 km

820

Virš 8000 km

1500

Svarbu! Kelionės atstumas pagal Europos komisijos atstumų skaičiuoklę yra atstumas nuo išvykimo vietos iki mobilumo veiklos vietos. Mobilumo dalyvis gauna fiksuotą sumą, kuri yra skirta padengti išlaidas į mobilumo veiklos vietą ir atgal.

Kam teikiama pirmenybė?

Vykdant atranką pirmenybė teikiama dėstytojams, kurie:

 • Erasmus+ programoje dalyvauja pirmą kartą,
 • einamaisiais mokslo metais dėstymo vizitui vyksta pirmą kartą,
 • vizito metu sustiprins ir išplės TTVAM ryšius ir/arba aptars būsimus bendradarbiavimo projektus,
 • moka užsienio kalbą.

Ką daryti, norint išvykti Erasmus dėstymo vizitui?

TTVAM vykdomos individualios akademinio personalo atrankos dėstymo vizitams, remiantis dėstytojų pateiktomis paraiškomis. Sprendimus dėl dotacijos skyrimo priima TTVAM direktorius.

Mokymosi vizitai

Kas yra Erasmus mokymosi vizitas?

Tai laikotarpis, kurį darbuotojas praleidžia užsienio įmonėje/organizacijoje ar aukštojo mokslo institucijoje, siekiant:

 • parengti naują mokomąją medžiagą studentams;
 • sustiprinti ir išplėsti bendradarbiavimo ryšius bei aptarti būsimo bendradarbiavimo galimybes;
 • tobulinti profesinius įgūdžius.

Veikla gali būti įvairi: seminarai, praktinis stebėjimas ir pan., išskyrus dalyvavimą konferencijose. Mokymosi vizitas vyksta pagal iš anksto suderintą ir siunčiančiosios bei priimančiosios institucijos patvirtintą mokymosi programą.

Kas gali vykti į Erasmus mokymosi vizitus?

Vykti į mokymosi vizitus gali TTVAM personalas. To paties darbuotojo mokymosi vizitų skaičius einamaisiais mokslo metais nėra ribojamas.

Kaip susirasti priimančią instituciją?

Tinkama mokymosi vizitui priimančiąja institucija gali būti bet kuri įmonė ar organizacija, įsteigta Erasmus+ programoje pilnomis teisėmis dalyvaujančioje šalyje, nepriklausomai nuo jos dydžio, teisinio statuso ar veiklos sferos. Jeigu vykstama į mokslo ir studijų institucijas, turinčias išplėstinę Erasmus universiteto chartiją, su jomis TTVAM turi būti pasirašiusi tarpinstitucinę sutartį mainams pagal Erasmus+ programą. Erasmus partnerių sąrašą rasite čia. Su priimančiomis organizacijomis darbuotojas mokymosi programą ir kitas vizito detales derina savarankiškai.

Kokia Erasmus mokymosi vizito trukmė?

Mokymosi vizito trukmė - nuo 2 dienų iki 2 mėnesių, tačiau atsižvelgiant į TTVAM skiriamą finansavimą, rekomenduojama vizito trukmė - iki 1 savaitės. Ilgesnės nei 1 savaitė trukmės vizitai finansuojami tik esant sutaupytų lėšų.

Kokios yra Erasmus mokymosi vizito finansavimo sąlygos?

Erasmus lėšomis dengiamos:

1. Pragyvenimo išlaidos (nakvynė ir dienpinigiai), priklausančios nuo šalies, kurioje planuojamas dėstymo vizitas:

Šalių grupė 

Programos šalys 

Pragyvenimo dienos norma 

1 grupė.
Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos didžiausios 

Norvegija, Danija, Liuksemburgas, Islandija, Švedija, Airija, Suomija, Lichtenšteinas.

Šalys partnerės (Regionas Nr. 14) - Farerų salos, Šveicarija, Jungtinė Karalystė


160 Eur 

2 grupė.
Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos vidutinės 

Nyderlandai Austrija, Belgija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Ispanija, Kipras, Graikija, Malta, Portugalija

Šalys partnerės (Regionas Nr. 5) - Andora, Monakas, San Marinas, Vatikanas.


140 Eur 

3 grupė.
Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos mažiausios 

Slovėnija, Estija, Latvija, Kroatija, Slovakija, Čekija, Turkija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Bulgarija, Lietuva, Serbija, Šiaurės Makedonija.

120 Eur 

2. Kelionės išlaidos, kurių dydis nustatomas pagal atstumą nuo Vilniaus iki vizito vietos, remiantis Europos komisijos atstumų skaičiuokle:

Kelionės atstumas

Suma, Eur

10-99 km

20

100-499 km

180

500-1999 km

275

2000-2999 km

360

3000-3999 km

530

4000-7999 km

820

Virš 8000 km

1500


Svarbu! Kelionės atstumas pagal Europos komisijos atstumų skaičiuoklę yra atstumas nuo išvykimo vietos iki mobilumo veiklos vietos. Mobilumo dalyvis gauna fiksuotą sumą, kuri yra skirta padengti išlaidas į mobilumo veiklos vietą ir atgal.

Kam teikiama pirmenybė?

Vykdant atranką pagrindiniai vertinimo kriterijai yra šie:

 • vizito aktualumas TTVAM veiklai;
 • pirmenybė teikiama darbuotojui, Erasmus+ programoje dalyvaujančiam pirmą kartą;
 • pirmenybė teikiama darbuotojui, einamaisiais mokslo metais į mokymosi vizitą vykstančiam pirmą kartą;
 • užsienio kalbos mokėjimas.

Ką daryti, norint išvykti Erasmus mokymosi vizitui?

TTVAM vykdomos individualios personalo atrankos mokymosi vizitams, remiantis darbuotojų pateiktomis paraiškomis. Sprendimus dėl dotacijos skyrimo priima TTVAM direktorius.

Naudingos nuorodos

Turite klausimų? Susisiekite su mumis!