Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

Uždaroji akcinė bendrovė Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (toliau - Aukštoji mokykla) gerbia kiekvieno asmens privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama asmens duomenis, be kitų asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų, vadovaujasi šiomis Privatumo politikoje nurodytomis taisyklėmis ir nuostatomis, kurios yra skelbiamos ir viešai prieinamos Aukštosios mokyklos interneto svetainėje www.ttvam.lt.

Ši Politika reglamentuoja Aukštosios mokyklos kaip duomenų valdytojo atliekamą asmens duomenų, tvarkymą.

Aukštoji mokykla vykdo veiklą, kuri apima profesinio bakalauro akredituotų studijų programų vykdymą, kvalifikacijos kėlimo ar kitokio pobūdžio mokymus, tyrimų atlikimą mokslui ir verslui, mainų programų vykdymą, bibliotekos paslaugų teikimą bei kitų švietimo paslaugų teikimą.

Aukštoji mokykla tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau - Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Aukštojoje mokykloje tvarkomi visų Aukštosios mokyklos bendruomenės narių (esamų ir buvusių darbuotojų, studentų, ir kitų asmenų, įstatymų nustatyta tvarka, sutartinių ir kitų teisinių santykių pagrindu pateikusių savo asmens duomenis Aukštąjai mokyklai) asmens duomenys.

Pagrindinės savokos:

Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su žmogumi, iš kurios galima nustatyti jo tapatybę tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai pagal fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymius. Asmens duomenimis laikoma, pvz., vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, veido atvaizdas, asmens kodas, pirštų atspaudai, akies rainelė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, automobilio numeris ir t. t.

Duomenų tvarkymas - bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys. Pvz., rinkimas, užrašymas, saugojimas, grupavimas, jungimas, keitimas, paskelbimas, paieška, naikinimas ir t. t.

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu - duomenų tvarkymo veiksmai, atliekami elektroninėmis priemonėmis, t. y. įvairiomis informacijos ir ryšių priemonėmis: kompiuteriais, telefonais, planšetiniais kompiuteriais, vaizdo registratoriais, fotoaparatais ir t. t.

Duomenų subjektas - tai Jūs ir kiekvienas žmogus, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

Duomenų valdytojas - organizacija ar asmuo, kuris naudoja asmens duomenis profesiniais tikslais, pvz., valstybės institucija, įstaiga, savivaldybė, ligoninė, poliklinika, policija, bankas, kredito unija, draudimo bendrovė, e. parduotuvė, kelionių agentūra, mokykla, advokatas, antstolis, notaras ir t. t. Jis nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, t. y. kokiu apibrėžtu ir teisėtu tikslu, teisiniu pagrindu vadovaudamasis ir kokius asmens duomenis tvarko, kam teikia, kaip užtikrina duomenų subjekto teises, kokią programinę įrangą naudoja duomenims tvarkyti ir t. t.

Duomenų tvarkytojas - organizacija, duomenų valdytojo įgaliota atlikti duomenų tvarkymo darbą. Duomenų tvarkytojas veikia laikydamasis duomenų valdytojo nurodymų.

Kitos Privatumo politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose.

UAB Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla yra visų Aukštosios mokyklos veiklos ir vidaus administravimo procesuose surinktų duomenų valdytojas, tam tikrais atvejais Aukštoji mokykla veikia kaip trečiųjų šalių perduotų asmens duomenų tvarkytojas.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Auštoji mokykla tvarko šiuos asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

Studijų proceso administravimo Aukštojoje mokykloje tikslu (studijuojančiųjų priėmimo į Aukštąją mokyklą įforminimas, studijų sutarčių sudarymas, studijų proceso organizavimas ir vykdymas, studijų baigimo dokumentų išdavimas, studijuojančiųjų apskaita) tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, lytis, nuotrauka, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, el. pašto adresas, pilietybė, darbo stažas, socialinė padėtis (priklausymas socialiai remtinų asmenų grupei), karinė tarnyba, išsilavinimo duomenys (baigtos mokyklos kodas, pavadinimas, tipas, baigimo metai, šalis), duomenys apie asmens studijas (studijų pakopa, forma, programa, kursas, semestras, grupė, studijuojančiojo rūšis, finansavimo pobūdis, išklausyti dalykai, atsiskaitymų forma, data, studijų pasiekimų įvertinimai), kiti diplomų duomenys, studijuojančiam suteikti identifikaciniai numeriai, banko sąskaitos numeris, atliktos įmokos ir / ar išmokos, jų dydis ir datos, studijuojančiajam išduotų dokumentų tipas, serija, numeris, galiojimo / išdavimo data. Duomenų tvarkymo pagrindas - teisės aktų reikalavimų vykdymas, bei studijų sutarties vykdymas.

Mokslo proceso administravimo tikslu. Mokslo produkcijos autorystei nustatyti, fiksuoti ir vertinti darbuotojų ir studentų mokslinės (ir meno) veiklos rezultatus, vykdyti studijų baigimo procedūras Aukštojoje mokykloje, komplektuoti bei teikti dokumentus tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmeniniai kontaktiniai telefono numeriai, asmeninis elektroninio pašto adresas, darbovietė, gimimo data, institucija (darbo ar studijų), institucijos padalinys (darbo ar studijų), studijų tipas (studentams), akademinė grupė (studentams), studijų pradžios data (studentams), studijų pabaigos data (studentams), personalo grupė (darbuotojams), pareigos, mokslinis laipsnis (darbuotojams), darbo pradžios data, darbo pabaigos ar/ir gynimo data, elektroninio pašto adresas, baigiamojo ar mokslinio darbo parašymo kalba, baigiamojo ar mokslinio darbo tema, baigiamojo ar mokslinio darbo tema anglų kalba, baigiamojo ar mokslinio darbo santrauka lietuvių ir anglų kalba, darbo gynimo proceso dalyvių pareigos ir tapatybę nustatant naudojami duomenys, baigiamojo arba mokslinio darbo prieigos statusas internete, apribojimo terminas, paskelbimo data, baigiamojo arba mokslinio darbo sutapties patikros atlikimo požymis, baigiamojo arba mokslinio darbo sutapties patikros reikšmė, atlikusio sutapties patikrą asmens tapatybei nustatyti naudojami duomenys, baigiamojo arba mokslinio darbo dokumentai. Duomenų tvarkymo pagrindas - teisės aktų reikalavimų vykdymas, studijų sutarties vykdymas bei teisėtas Aukštosios mokyklos interesas - komunikacijos palaikymas ir kokybiškas studentų bei dėstytojų aptarnavimas.

Vidaus administravimo ir kitos veiklos tikslais. Vidaus administravimo (struktūros tvarkymas, esamų ir buvusių darbuotojų informacijos valdymas, dokumentų valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas) tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), pilietybė, adresas, asmens kodas, gimimo data, lytis, parašas, šeiminė padėtis, asmens socialinio draudimo (pažymėjimo) numeris, darbo užmokesčio bei socialinio draudimo įmokų sumos, savanoriško draudimo sutarčių duomenys, draudimo valstybės lėšomis datos, dalyvavimo pensijų kaupime duomenys, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, pareigos, duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, darbo stažą, pareigos, į kurias asmuo pageidauja būti paskirtas ar perkeltas, tabelinis darbuotojo identifikavimo numeris numeris, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, pedagoginiai vardai, identifikavimo pedagogų registre kodas, duomenų įrašymo / keitimo data, duomenys apie atostogas, duomenys apie komandiruotes, duomenys apie atskirą darbo grafiką, duomenys apie darbo užmokestį, išmokas, kompensacijas, pašalpas, informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, tarnybinius, darbo pareigų pažeidimus, duomenys apie darbuotojų veiklos vertinimą, viešųjų ir privačių interesų deklaravimo duomenys, ypatingi asmens duomenys, susiję su asmens sveikata, duomenys apie asmens teistumą (nustatymos pareigybėms), paso ir /(ar)ba asmens tapatybės kortelės numeris (-iai), išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris, ankstesnė darbovietė ir pareigos, buvusi pavardė, įgyto mokslo pažymėjimų numeriai, kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo. Duomenų tvarkymo pagrindas - teisės aktų reikalavimų vykdymas, studijų sutarties, darbo ir kitų sutarčių vykdymas.

Bibliotekos lankytojų ir turto saugumo tikslu. Darbuotojų ir studentų, kitų asmenų, kurie lankosi Aukštosios mokyklos informacinių išteklių skyriuje, saugumo ir Aukštosios mokyklos bei biliotekos turto saugumo užtikrinimo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), telefono numeris, el.pašto adresas, duomenys apie studento studijas (studijų programos pavadinimas, forma, filialas, kursas, grupė), darbuotojui ir studentui suteikti identifikaciniai numeriai reikalingi bibliotekos teikaimoms paslaugoms tvarkyti. Duomenų tvarkymo pagrindas - teisės aktų reikalavimų vykdymas, studijų sutarties vykdymas bei teisėtas Aukštosios mokyklos interesas - saugumo užtikrinimas.

Informacinių sistemų autentifikavimo tikslais. Informacinių sistemų autentifikavimo tikslais tvarkomi duomenų subjekto vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmeniniai kontaktiniai telefono numeriai, asmeninis elektroninio pašto adresas, suteiktas vartotojo vardas, slaptažodžio priminimo duomenys. Duomenų tvarkymo pagrindas - teisėtas Aukštosios mokyklos interesas - informacinių išteklių administravimas ir veikiančių IS saugumo užtikrinimas.

Naudotojo paskyrai administruoti bei tapatybei nustatyti. Naudotojo paskyrai administruoti bei tapatybei nustatyti naudojami šie asmens duomenys: duomenų subjekto vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, mokslinis laipsnis (turintiems), elektroninio pašto adresas, institucija (asmens darbo ar studijų). Duomenų tvarkymo pagrindas - teisėtas Aukštosios mokyklos interesas - informacinių išteklių administravimas ir veikiančių IS saugumo užtikrinimas.

Konferencijų ir kitų renginių organizavimo tikslais. Konferencijų ir kitų renginių organizavimo tikslais tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmeniniai kontaktiniai telefono numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris (fiziniams asmenims - mokėtojams), asmeninis elektroninio pašto adresas, darbovietė, gimimo data, institucija (darbo ar studijų), institucijos padalinys (darbo ar studijų), pareigos, mokslinis laipsnis, elektroninio pašto adresas, mokslinio darbo parašymo kalba, baigiamojo ar mokslinio darbo santrauka lietuvių ir anglų kalba, mokslinio darbo prieigos statusas internete, apribojimo terminas, paskelbimo data, atlikusio sutapties patikrą asmens tapatybei nustatyti naudojami duomenys, konferencijos dalyvio asmens tapatybei nustatyti naudojami tapatybės dokumentų duomenys. Duomenų tvarkymo pagrindas - teisėtas Aukštosios mokyklos interesas - kokybiškas renginio organizavimas.

Finansinių atsiskaitymų. Finansinio atsiskaitymo su fiziniais asmenimis, turinčiais ne darbo santykių su Aukštąja mokykla, juridiniais asmenimis, atliekančiais paslaugas, vykdančiais individualią veiklą asmenimis tikslu, tvarkomi atsakingų asmenų duomenys - duomenų subjekto vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, kontaktiniai telefono numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris (fiziniams asmenims - lėšų gavėjams), elektroninio pašto adresas, atstovaujama organizacija ar institucija, pareigos, mokslinis laipsnis, elektroninio pašto adresas, asmens tapatybei nustatyti naudojami tapatybės dokumentų duomenys. Duomenų tvarkymo pagrindas - teisės aktų vykdymas, sutarties vykdymas.

Kandidatų atrankos administravimo tikslais. Kandidatų atrankos administravimo tikslais tvarkomi šie duomenys: gyvenimo aprašymai ir duomenys pateikti juose, duomenų subjekto vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, nuotrauka, asmeniniai kontaktiniai telefono numeriai, pateiktas kontaktams elektroninio pašto adresas (adresai), esama ir buvusios darbovietės, gimimo data, studijų institucija (esama ar buvusi), pareigos, mokslinis laipsnis, savanoriškai kiti kandidato pateikti asmeniniai duomenys. Duomenų tvarkymo pagrindas - teisėtas Aukštosios mokyklos interesas - tinkamiausių kandidatų atranka bei sutikimas (tais atvejais, kai CV norima pasilikti ateities darbo, dalyvavimo moksliniuose projektuose pasiūlymams pateikti).

Asmenų skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimo tikslu. Asmenų skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, skundo, prašymo ar pareiškimo data ir numeris (registravimo Aukštosios mokyklos dokumentų valdymo sistemoje numeris), skunde, prašyme ar pareiškime nurodyta informacija (įskaitant ir ypatingus asmens duomenis); skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo rezultatas, skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo metu gauta informacija, Aukštosios mokyklos atsakymo į skundus, prašymus ar pareiškimus data ir numeris. Duomenų tvarkymo pagrindas - teisės aktų vykdymas ir teisėtas Aukštosios mokyklos interesas - ginti savo teises ir reputaciją.

Viešošios tvarkos ir praėjimo kontrolės tikslu. Užtikrinant darbuotojų, studentų ir kitų asmenų, kurie lankosi Aukštojoje mokykloje ir Aukštosios mokyklos turto saugumo užtikrinimo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, parašas, saugos kamerų vaizdo įrašai ir nuotraukos. Vaizdo stebėjimas Aukštosios mokyklos patalpose vykdomas siekiant užtikrinti asmenų, turto ir lankytojų saugumą bei viešąją tvarką Aukštosios mokyklos patalpose ir teritorijoje. Informacija renkama ir susijusių incidentų tyrimui. Apsaugos kameros filmuoja Aukštosios mokyklos teritorijoje esančiame kieme, prie įėjimo į pastatą, bendro naudojimo patalpose, patekimą į tinklo ar inžinerinių sistemų įrangos koncentracijos vietas. Duomenų tvarkymo pagrindas teisės aktų vykdymas bei teisėtas Aukštosios mokyklos interesas - turto ir asmenų apsauga bei nusikalstamos veikos prevencija.

Komunikacijos su darbuotojais tikslu. Tinkamos komunikacijos su darbuotojais užtikrinimui, taip pat ir ne darbo metu bei nelaimės atvejais, tvarkomi šie duomenys: darbuotojo ir nurodyto kontaktinio asmens nelaimės atveju vardas (vardai), pavardė (pavardės), kontaktinis telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas. Duomenų tvarkymo pagrindas gyvybinių interesų apsauga bei - teisėtas Aukštosios mokyklos interesas - savalaikis informacijos pateikimas.

Komunikacijos su alumnais tikslu. Tinkamos komunikacijos su alumnais užtikrinimui tvarkomi šie duomenys: kontaktinio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atstovaujama įmonė, pareigos. Duomenų tvarkymo pagrindas - teisėtas Aukštosios mokyklos interesas - draugiškų santykių palaikymas, statistikos rinkimas ir alumni bendruomenės kūrimas.

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu. Tiesioginės rinkodaros tikslais Aukštoji mokykla gali tvarkyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, juridinio asmens pavadinimą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pareigas, klasę, kursą, miestą. Duomenų tvarkymo pagrindas - sutikimas. Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išreiškiamas pasirašius susitarimą su Aukštoji mokykla, užsisakant svetainėje naujienlaiškį arba pildant anketas ir pažymint atitinkamą sutikimo laukelį. Sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykių su Aukštoji mokykla sąlyga ir nedaro jokios įtakos asmens santykiams su Aukštoji mokykla. Aukštoji mokykla gali siųsti reklaminio ar informacinio pobūdžio pranešimus, jei asmuo davė sutikimą Aukštąjai mokyklai naudoti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, o esamiems ar buvusiems Aukštosios mokykyklos studentams ir klientams be atskiro sutikimo panašių paslaugų rinkodarai, kai jiems yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio jų kontaktinių duomenų naudojimo ir jei jie iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę. Tiesioginės rinkodaros tikslais Aukštoji mokykla gali siųsti pranešimus elektroniniu paštu ir (ar) telefonu. Sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros asmuo gali bet kuriuo metu atšaukti, informuodamas apie tai el. pašto adresu info@ttvam.lt (kokiu) ar kitaip susisiekdamas su Aukštąja mokykla.

III. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPAI

Aukštoji mokykla rinkdama ir tvarkydama asmenų pačių perduotus arba iš kitų asmenų teisėtai gautus asmens duomenis, laikosi šių principų:

teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principo. Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu.

tikslo apribojimo principo. Asmens duomenys renkami nustatytais bei teisėtais tikslais ir netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

duomenų kiekio mažinimo principo. Asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.

tikslumo principo. Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami.

saugojimo trukmės apribojimo principo. Asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.

vientisumo ir konfidencialumo principo. Asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS KITIEMS SUBJEKTAMS

Aukštoji mokykla įsipareigoja laikytis konfidencialumo tvarkomų asmens duomenų atžvilgiu.

Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Asmens duomenys gali būt perduoti šiems nurodytiems subjektams: bankams, kurie vykdo Aukštosios mokyklos atsiskaitymo operacijas; Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijai ir Švietimo informacinių technologijų centrui (ŠITC), kurie tvarko studentų, pedagogų, diplomų ir kvalifikacijos pažymėjimų registrus; kitoms organizacijoms ir valstybės institucijoms (SODRA, VMI, Valstybinis studijų fondas), kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti Aukštosios mokyklos teikiamas informacinės visuomenės paslaugas; Valstybės informacinėms sistemoms, tokioms kaip eLABa, KVIS; įmonėms, kurios teikia paslaugas Aukštosios mokyklos prašymu. Šių paminėtų įmonių/įstaigų galimybė naudoti informaciją yra ribota, nes jos negali gautos informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo Aukštąjai mokyklai tikslais.

Aukštoji mokykla gali leisti asmens duomenis tvarkyti savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Aukštąjai mokyklai informacinių technologijų, buhalterinės apskaitos, skolų išieškojimo ar kitas paslaugas, būtinas Aukštosios mokyklos veiklai, ir tvarko asmens duomenis Aukštosios mokyklos vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Aukštosios mokyklos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti paslaugų sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Aukštoji mokykla pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

Aukštoji mokykla taip pat gali teikti duomenų subjektų asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai įvykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Asmens duomenų subjektas turi šias teises:

kreiptis į Aukštąją mokyklą su prašymu suteikti informaciją apie Aukštojoje mokykloje tvarkomus asmens duomenis ir jų tvarkymo tikslus;

reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius arba netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai, susipažinus su asmens duomenimis, nustatoma, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

apriboti asmens duomenų tvarkymą, kol asmens duomenų subjekto prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;

reikalauti ištrinti asmens duomenis ("būti pamirštam");

nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą;

reikalauti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai asmens duomenų subjektui patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikė pats asmens duomenų subjektas ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);

teisę atšaukti asmens duomenų subjekto duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam jo asmens duomenų naudojimui.

Aukštoji mokykla gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMAS

Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, teikia TTVAM darbuotojui, atsakingam už duomenų apsaugą Aukštojoje mokykloje, adresuotą laisvos formos rašytinį prašymą arba skundą.

Duomenų subjektas prašymą arba skundą raštu gali pateikti asmeniškai Aukštosios mokyklos padalinyje, tvarkančiame duomenų subjekto duomenis, taip pat registruotu paštu.

Prašyme arba skunde turi būti pateikiamas adresas atgalinei korespondencijai. Neregistruotu paštu pateikti ar neturintys atgalinio adreso prašymai ir skundai nagrinėjami bendra tvarka, tačiau raštu neatsakoma.

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:

pateikdamas prašymą valdytojo arba tvarkytojo darbuotojui, registruojančiam prašymą, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notarine, jai prilyginama, arba supaprastinta tvarka, kaip numatyta Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose.

Duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti pats arba per notariškai įgaliotą atstovą.

Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Atstovo pateiktas prašymas turi atitikti tuos pačius reikalavimus, kaip ir atstovaujamojo.

Atsakymą į pateiktą prašymą Aukštoji mokykla pateikia ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, apie tai pranešus, Aukštoji mokykla turi teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų asmens prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo asmens kreipimosi dienos.

Informacija pagal asmens prašymą suteikiama nemokamai. Tais atvejais, kai prašymai nepagrįsti arba neproporcingi dėl jų pasikartojančio turinio, Aukštoji mokykla gali atsisakyti imtis veiksmų pagal asmens prašymą.

VII. SLAPUKAI

Aukštosios mokyklos interneto svetainės www.ttvam.lt lankytojų duomenys renkami laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Aukštosios mokyklos interneto svetainėje gali būti nuorodų į socialinius tinklus, kitų įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Aukštosios mokyklos privatumo ir slapukų politika taikoma tik tada, kai lankomasi Aukštosios mokyklos interneto svetainėje.

Aukštoji mokykla nėra atsakingas už trečių šalių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Jei paspaudę nuorodą iš Aukštosios mokyklos interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Administruojant interneto svetainę bei diagnozuojant sutrikimus Aukštosios mokyklos tinklalapių serverių darbe fiksuojami lankytojų kompiuterių IP adresai ir atlieka veiksmai tinklalapiuose. IP adresas - tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis, kaip ir lankymosi tinklalapiuose veiksmų seka, gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią statistinę informaciją. Informacija renkama užtikrinant kibernetinės ir informacinės saugos teisės aktų reikalavimus.

Siekiant pagerinti lankymąsi Aukštosios mokyklos interneto svetainėje, Aukštoji mokykla gali joje naudoti slapukus (angl. cookies) - nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Aukštosios mokyklos internetinėje svetainėje bei daugiau sužinoti apie Aukštosios mokyklos internetinės svetainės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir Aukštosios mokyklos teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją. Aukštoji mokykla slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis.

Jeigu svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau Aukštoji mokykla atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo svetainėje spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės kai kurių puslapių.

Surinkti duomenys apie Aukštosios mokyklos svetainės lankytojus atsakingai saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Aukštosios mokyklos darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie svetainės lankytojus.

VIII. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Aukštosios mokyklos surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (ar) Aukštosios mokyklos informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

Nors asmuo gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Aukštosios mokyklos paslaugų, tačiau Aukštoji mokykla ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo ir ieškinio senaties terminai.