Užsienio lietuviai kviečiami teikti prašymus paramai studijoms gauti.

20/01/2020

Valstybinis studijų fondas (toliau - Fondas) informuoja, kad užsienio lietuviai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą studijoms 2020 m. pavasario semestre, iki 2020 m. vasario 20 d. turi užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką.

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką yra Fondo interneto tinklalapyje