Finansavimo sąlygos

Socialinės stipendijos

Socialinės stipendijos 

Socialines stipendijas gali gauti TTVAM studentai, atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos neturi teisės gauti studentai:

 • neturintys teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
 • laikinai sustabdę studijas TTVAM arba esantys akademinėse atostogose;
 • turintys daugiau kaip 1 akademinę skolą;
 • kurie įvykdė studijų programos reikalavimus, tačiau jiems atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas.

Socialinės stipendijos dydis - 6,5 BSI (bazinė socialinė išmoka), t.y., 260,00 € per mėnesį. Socialinės stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. Studentui gali būti skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą.

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.

Paraiškų priėmimai vyksta du kartus per metus:

 • rudens semestrą (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. - spalio 10 d.
 • pavasario semestrą (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. - vasario 20 d.

Socialines stipendijas TTVAM studentams skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas. 

Valstybės remiamos paskolos

Valstybės remiamos paskolos

Valstybės remiamos paskolos TTVAM studentams yra:

 • Paskola studijų kainai sumokėti. Paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies.
 • Paskola gyvenimo išlaidoms. Paskola (iki 1950,00 Eur per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams - iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą.
 • Paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Paskola (iki 2340,00 Eur per metus) išmokama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą vienu kartu.


Paraiškos paskoloms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.

Bendrosios valstybės remiamų paslaugų teikimo sąlygos:

 • Studijų metu palūkanos už studentą gali būti apmokamos iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas. Sustabdžius studijas ar akademinių atostogų metu palūkanas mokėti privalo pats paskolos gavėjas.
 • Net ir pasirašęs kredito sutartį, studentas bet kada gali atsisakyti neišmokėtos paskolos dalies.
 • Paskolos grąžinimo pradžia - metai po studijų baigimo ar nutraukimo.
 • Paskolos grąžinimo trukmė - 15 metų.

Valstybės remiamas paskolas administruoja  Valstybinis studijų fondas. 


Studijų kainos kompensavimas

Studijų kainos kompensavimas 

Geriausių studijų rezultatų pasiekusiems TTVAM studentams gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina.

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų studentams, kurie studijavo valstybės nefinansuojamose vietose.

Faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė, kaip norminė studijų kaina, kompensuojama asmeniui pabaigus atitinkamą studijų laikotarpį:

 • pirmuosius dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju - pirmąją pusę studijų programos)

ir (arba)

 • trečiuosius studijų metų iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju - pabaigus antrąją pusę studijų programos).

Studijų kainos dalis gali būti kompensuojama TTVAM studentams, nuolatinę privalomąją karo tarnybą arba bazinius karinius mokymus atlikusiems iki 2015 m. balandžio 27 d.

Kainos dalies kompensacija gali būti skiriama tik už vienas studijas.

Kainos dalies kompensavimas skiriamas asmeniui pabaigus atitinkamą studijų laikotarpį:

 • pirmus dvejus (ištęstinių studijų atveju - baigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metus;

ir/ arba

 • trečiuosius studijų metus iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju - baigus antrąją pusę studijų programos).

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimą administruoja Valstybinis studijų fondas (Studijų kainos kompensavimas ir Kompensavimas karo tarnybą atlikusiems) ir TTVAM.

TTVAM, administruodama už studijas sumokėtos kainos kompensavimą:

 • sudaro ir teikia Fondui valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą;
 • teikia Fondui informaciją ir duomenis, kurių reikia už studijas sumokėtos kainos kompensavimui administruoti;
 • konsultuoja TTVAM studentus sumokėtos studijų kainos kompensavimo klausimais.

Už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama studentams, atitinkamą studijų laikotarpį studijavusiems TTVAM savo lėšomis, pasiekusiems geriausių studijų rezultatų, kurie apskaičiuojami pagal Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos geriausiųjų studentų eilės sudarymo tvarką.

Parama užsienio lietuviams

Parama užsienio lietuviams 

Užsienio lietuviai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir pretenduojantys gauti paramą, turi būti:

 • priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios arba trečiosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
 • paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (išskyrus studentus, pretenduojančius gauti tik socialinę išmoką).

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas.

Studentai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą:

 • stipendiją, kurios dydis - 3,25 BSI (šiuo metu 130,00 Eur per mėnesį). Ji skiriama vienam semestrui konkursinės eilės tvarka ir išmokama kas mėnesį.
 • socialinę išmoką (nuo 203,00 Eur. iki 319,00 Eur.) yra skiriama įvertinus pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį.

Paraiškų priėmimai vyksta du kartus per metus:

 • rudens semestrą iki rugsėjo 30 d.;
 • pavasario semestrą iki vasario 20 d.

Studentas, norintis gauti paramą užsienio lietuvių studijoms, privalo nustatytais terminais privalo užpildyti elektroninę paraišką fondo interneto tinklalapyje autorizuodamasis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas ir, jei reikalinga, pristatyti į fondą dokumentus adresu A. Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius.

Paramą užsienio lietuviams administruoja Valstybinis studijų fondas.

Finansinė parama studentams

Finansinė parama studentams 

Skatinamosios stipendijos už pasiektus studijų rezultatus

Po kiekvienos egzaminų sesijos už labai gerus ir puikius studijų rezultatus studentai skatinami vienkartinėmis skatinamosiomis stipendijomis.


Vienkartinės stipendijos už aktyvią mokslinę, kultūrinę, sportinę ir visuomeninę veiklą

Vienkartinis finansinis skatinimas studentams gali būti skiriamos už aktyvią mokslinę, kultūrinę, sportinę ir visuomeninę veiklą.

Finansinė parama/pagalba studentams su negalia

Finansinė parama/pagalba studentams su negalia 

Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM teikiama finansinė pagalba

Finansinė pagalba teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantiems visas šias sąlygas:

 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • TTVAM pirmą kartą studijuoja pagal pirmosios pakopos profesinio bakalauro studijų programą;
 • neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) TTVAM nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Finansinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis.

Neįgaliesiems teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės:

 • specialiesiems poreikiams tenkinti - 50 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka kas mėnesį (99,15 Eur per mėnesį);
 • studijuojantiems TTVAM Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose - 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (128,00 Eur per semestrą).

Studentai, siekiantys gauti finansinę pagalbą, prašymus teikia aukštajai mokyklai.

Finansinę pagalbą studentams su negalia koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.


Valstybinio studijų fondo teikiama finansinė parama (Tikslinė išmoka)

Valstybinis studijų fondas vykdo projektą „Studijų prieinamumo didinimas“.

Tikslines išmokas (160,00 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja(išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą);
 • neturi akademinių skolųpagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Tikslinės išmokos yra skiriamos kas semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį).

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo (toliau - Fondas)  internetinėje svetainėje, pasirinkdami „Elektronines paslaugas“, paspaudę „Tikslinė išmoka“.

Kasmet paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario 1 iki kovo 16 dienos, rudens semestre pagrindinio priėmimo metu - nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta pavasario semestre nuo einamųjų metų balandžio 1 iki rugpjūčio 31 d., rudens semestre - nuo lapkričio 1 iki kitų metų sausio 31 dienos.

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas, jei pasikeičia darbingumo lygis (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis) arba studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Tikslines išmokas administruoja Valstybinis studijų fondas.

Turite klausimų? Susisiekite su mumis!