• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Renginiai

Tarptautinė konferencija ,,Aukštasis mokslas – tobulumo link“, 2013 m. kovo 14 d. 

Konferencija skiriama aptarti kokybę aukštajame moksle ir jos vertinimo įvairovę, priemones aukštojo mokslo kokybės proceso užtikrinimui ir aukštojo mokslo bei verslo sinergiją. Konferencijos metu bus nagrinėjami iššūkiai, su kuriais susiduria aukštojo mokslo institucijos, diegdamos kokybės vadybos sistemas, ir apie verslo, kaip aukštojo mokslo suinteresuotosios šalies, įsitraukimą į studijų kokybės užtikrinimą. Žinomi Vakarų Europos kokybės vadybos ekspertai skaitys pranešimus šiomis temomis: Visuotinės kokybės vadybos iššūkiai aukštajame moksle ir Suinteresuotųjų šalių aktyvumas: aukštojo mokslo ir verslo sinergija.

Erasmus Intensyvi programa „Saugumas, žmogaus teisės ir demokratizacija/globalizacija: nauji iššūkiai Europos Sąjungai“, Gegužės 21 d. – Birželio 1 d. 2012 m.
Šios programos tikslas – įvairiais aspektais išanalizuoti žmogaus teisių pricipus, nustatytus Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, ES pagrindinių teisių chartijoje, išnagrinėti pokyčius, susijusius su žmogaus teisėmis po Lisabonos sutarties įsigaliojimo, išsiaiškinti, koks yra ES vaidmuo, kuriant demokratiją ir užtikrinant žmogaus teises ES narėse bei Sąjungai nepriklausančiose šalyse.

Tarptautinė konferencija „Lyderystės strategijos globalaus švietimo amžiuje„, Vasario 23 d. 2012
Konferencija skirta aptarti šias temas: aukštojo mokslo politikos prioritetai ir tikslai Europos Sąjungoje, aukštojo mokslo globalizacijos tendencijos ir iššūkiai, aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra ir strategijos, besikeičiantis studentų ir edukatorių vaidmuo globalių aukštojo mokslo permainų kontekste

Pažintinis vizitas „Sinergijos tarp verslo ir švietimo skatinimas“, Gruodžio 6-9 d. 2011 m.
Pažintiniai vizitai yra Mokymosi visą gyvenimą programos (MVGP) Skersinės paprogramės dalis  dalis, kuri yra koordinuojama Europos profesinio mokymo vystymo centro (angl. European Centre for the Development of Vocational Training, CEDEFOP).
Europos profesinio mokymo vystymo centro tikslas remti politikos plėtojimą ir bendradarbiavimą mokymosi visą gyvenimą srityje Europos lygiu, pirmiausia atsižvelgiant į Lisabonos procesą bei Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos darbotvarkę („ET 2020“), taip pat į Bolonijos ir Kopenhagos procesus.

Erasmus Intensyvi programa „Konferencinis turizmas kaip sezoniškumo mažinimo priemonė“, Gruodžio 5-16 d. 2011 m.
Šios programos tikslas – išanalizuoti konferencinio turizmo galimybes Lietuvoje, Suomijoje, Didžiojoje Britanijoje, Bulgarijoje, Turkijoje ir Portugalijoje ir sukurti inovatyvius konferencinio turizmo produktus, padėsiančius mažinti sezoniškumą turizmo sektoriuje.