• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Rinkodaros studijų programos vertinimas

2013 m. sausio 7 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymu Nr. SV6-4 Rinkodaros studijų programa akredituota iki 2015 m. birželio 30 d.

Parengtos rinkodaros studijų programos išorinio vertinimo išvados

2013 m. sausio 16 d., Vilnius

2012 m. gruodžio 21 d. gauta Studijų kokybės vertinimo centro pažyma „Dėl vykdomų studijų programų išorinio įvertinimo“. Joje pranešama, kad Studijų kokybės vertinimo centras, atsižvelgdamas į ekspertų parengtas Rinkodaros studijų programos vertinimo išvadas, priėmė sprendimą studijų programą vertinti teigiamai. Rinkodaros studijų programa akredituotina 3 metams.

TTVAM lankėsi Rinkodaros studijų programą vertinę ekspertai

2012 m. rugsėjo 28 d., Vilnius

2012 m. rugsėjo 13 d. TTVAM viešėjo Studijų kokybės vertinimo centro sudaryta išorinių ekspertų grupė. Ji pagal numatytą darbotvarkę vizito metu susitiko su tikslinėmis grupėmis: aukštosios mokyklos administracija, programos savianalizės rengėjais, programos dėstytojais, studentais, darbdaviais. Taip pat vizito metu ekspertai susipažino su programos įgyvendinimui skirta materialiąja baze, studentų egzaminų medžiaga ir kitais dokumentais. Šiuo metu išoriniai ekspertai rengia Rinkodaros studijų programos vertinimo išvadą.

TTVAM vyksta Rinkodaros studijų programos vertinimas

2012 m. rugsėjo 3 d., Vilnius.

Vadovaujantis Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-01-162 patvirtinta Vykdomų studijų programų vertinimo metodika, 2011-2012 mokslo metais buvo atlikta TTVAM vykdomos Rinkodaros studijų programos savianalizė (joje aktyviai dalyvavo visi TTVAM bendruomenės nariai), parengta jos suvestinė. Ši suvestinė 2012 m. birželio 30 d. buvo įteikta Studijų kokybės vertinimo centrui.

2012 m. rugsėjo 13 d. mūsų aukštojoje mokykloje viešės Studijų kokybės vertinimo centro sudaryta išorinių ekspertų grupė. Ji, pagal numatytą darbotvarkę, vizito metu susitiks su tikslinėmis grupėmis: aukštosios mokyklos administracija, programos savianalizės rengėjais, programos dėstytojais, studentais, darbdaviais. Taip pat vizito metu ekspertai susipažins su programos įgyvendinimui skirta materialiąja baze, studentų kursiniais, baigiamaisiais darbais, egzaminų medžiaga ir kitais dokumentais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, vykdomos studijų programos vertinamos pagal 6 vertinamąsias sritis – programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai, programos sandara, personalas, materialieji ištekliai, studijų eiga ir jos vertinimas, programos vadyba. Kiekviena iš vertinamųjų sričių įvertinama keturių balų skalėje. Atsižvelgiant į kiekvienos srities įvertinimą bei bendrą balų sumą, įvertintos studijų programos akredituojamos vadovaujantis Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu.

Mokslo ir studijų įstatymu nustatyta, kad aukštosiose mokyklose gali būti vykdomos tik akredituotos studijų programos, kurios akredituojamos ne ilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui.

 

Kontaktinis asmuo:

laima-lebedzinskiene  

Reklamos ir verslo vadybos katedros vedėja

Laima Lebedžinskienė

 

Kab.: 406
Mob.: +370 606 81491
El. paštas laima.lebedzinskiene@ttvam.lt