• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Studijų programų akreditacija

Akreditavimo terminas Mokslo ir studijų įstatyme apibrėžiamas taip: „Aukštosios mokyklos ar studijų programos akreditavimas – vertinimas, ar aukštoji mokykla arba studijų programa atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.“ Kita svarbi Mokslo ir studijų įstatymo nuostata: „Vykdomos tik akredituotos studijų programos.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakyme apibrėžiamos šios sąvokos: „Studijų programos išorinis vertinimas – nacionalinės ir tarptautinės patirties kontekste atliekama studijų programos ir jos vykdymo kokybės analizė bei rekomendacijų studijų programai tobulinti pateikimas. … Studijų programos akreditavimas – procedūra, kurios metu įgaliota institucija teisės aktų nustatyta tvarka pripažįsta, kad studijų programa atitinka nustatytus reikalavimus.

Studijų programos išorinio vertinimo tikslai:

  • sudaryti prielaidas tobulinti studijų programą, kurti studijų kokybės užtikrinimo kultūrą;
  • nustatyti, kaip studijų programos vykdymo kokybė atitinka teisės aktų reikalavimus, Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas ir aukštosios mokyklos, filialo įsipareigojimus.

Studijų programos akreditavimo paskirtis – nustatyti, ar studijų programa atitinka teisės aktų reikalavimus.

Vertinamos ir akredituojamos yra ne tik atskiros studijų programos, bet ir visa aukštojo mokslo institucija. Išorinio vertinimo tikslas – sukurti prielaidas aukštosios mokyklos veiklai gerinti, skatinti jos kokybės kultūrą, atsižvelgiant į veiklos efektyvumą įvertinti bazinio finansavimo poreikius, informuoti steigėjus (juridinio asmens dalyvius), akademinę bendruomenę ir visuomenę apie aukštosios mokyklos veiklos kokybę, vertinimo rezultatų pagrindu teikti rekomendacijas dėl aukštosios mokyklos veiklos plėtros.