• Informacija apie studijas +370 700 77770
  • Tel. +370 5 212 95 90
  • Svetainės struktūra
  • F X H

TTVAM studentų sėkmės istorijos

Institucinė akreditacija

2014 m. sausio 30 d. TTVAM akademinė taryba apsvarstė ir patvirtino priemonių planą įgyvendinant išorinių ekspertų institucinio vertinimo išvadose išsakytas rekomendacijas.

2013 m. sausio 14 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymu Nr. SV6-7 Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla akredituota maksimaliam galimam laikotarpiui – 6 metams.

Tarptautinių Išorinių ekspertų parengtos TTVAM veiklos vertinimo išvados lietuvių kalba čia, anglų kalba čia.

_____________________________________________________________________________________

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 43 straipsnio 1 dalimi aukštųjų mokyklų veiklos kokybei gerinti ir atskaitomybei įgyvendinti Švietimo ir mokslo ministerija inicijuoja jų veiklos išorinį vertinimą, įtraukdama ekspertų iš užsienio valstybių. Šiuo metu yra inicijuotas Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos išorinis veiklos vertinimas.

Vertinimas remiasi aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo rezultatais, savianalizės suvestine, kitais aukštosios mokyklos dokumentais, vizito į aukštąją mokyklą metu gautais duomenimis, ankstesnio vertinimo išvadomis bei rekomendacijomis ir duomenimis apie rekomendacijų įgyvendinimo eigą ir rezultatus, taip pat kita informacija apie aukštosios mokyklos veiklą.

Aukštoji mokykla atsako už savianalizės atlikimą ir savianalizės suvestinės parengimą. Savianalizės suvestinė turi atskleisti aukštosios mokyklos gebėjimą analizuoti ir kritiškai vertinti savo veiklą bei numatyti jos tobulinimo perspektyvą. Vienas iš aukštosios mokyklos veiklos savianalizės ir vertinimo principų – suinteresuotųjų šalių dalyvavimas, kitaip tariant, TTVAM studentų, absolventų, dėstytojų, darbdavių, kitų socialinių partnerių įtraukimas į savianalizės atlikimo ir vertinimo procedūras.

Vertinimo metu aukštosios mokyklos veikla įvertinama pagal šias vertinamąsias sritis: strateginis valdymas, studijos ir mokymasis visą gyvenimą, mokslo ir (arba) meno veikla, poveikis regionų ir visos šalies raidai.

TTVAM institucinės savianalizės suvestinė Studijų kokybės vertinimo centrui pateikta 2012 m. rugsėjo 24 d. Ekspertų vizitas TTVAM vyks 2012 m. spalio 23-25 dienomis. Vizito darbotvarkė čia. 2011 -2012 m. m. veiklos ataskaitą galite rasti čia.